Resolución pola que se resolve o concurso de méritos de atención preferente


30 Xul, 2021

WEBPublicación da Resolución do 30 de xullo do 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve o concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracioóns públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Xulgado do Contencioso Administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Anexo I - Adxudicación definitiva

Anexo II - Baremación definitiva

Anexo III - Persoal excluído