CADP 2021 - Adxudicación Provisional de destinos do Corpo de MESTRES


27 Xul, 2021

WEB - Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2021/2022

Adxudicación provisional Primaria (Orde Alfabética)

Resolución provisional

As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través de http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.