Profesores Visitantes en Estados Unidos e Canadá. Publicación dos seleccionados


27 Xul, 2021

WEB - Resolución da Secretaría de Estado de Educación pola que se fan públicas as relacións de candidatos seleccionados e en reserva para as prazas de profesorado visitante nos Estados Unidos, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda para o curso académico 2021-2022.


Con todo, a selección non será efectiva ata que os servizos consulares de Estados Unidos de América, Canadá, China e Emiratos Árabes Unidos concedesen o visado ou o permiso de traballo que permita ao profesor o seu desprazamento e a firma do contrato laboral, tal e como se indica no apartado 13.1 da convocatoria.

Segundo.- De acordo co previsto no apartado 17.1 da convocatoria, os funcionarios públicos que fosen seleccionados, unha vez conten co visado que autoriza a súa incorporación á praza asignada, deberán cursar petición individual de concesión da situación administrativa de servizos especiais aos servizos correspondentes das Consellerías de Educación das respectivas Comunidades Autónomas, ou á Administración de orixe que corresponda, aténdose, para todos os efectos, ao indicado no apartado 17 da convocatoria. T

Terceiro.- Contra a presente Resolución, no que aos actos da Administración educativa española refírese, os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo, conforme ao establecido no artigo 11.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, e artigo 66 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, na redacción dada pola Lei Orgánica 6/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte á súa publicación.