Puntuacións definitivas para as direccións e asesorias dos CEFORE e CAFI


22 Xul, 2021

WEBRelación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

Resolución definitiva

Puntuacións definitivas Fase A

As reclamacións deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A) que se deberá identificar coa denominación "RFormación", xunto coa documentación a achegar. Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de clave Chave365 

Táboa puntuacións definitivas