CXT 20/21- Resolución definitiva do Concurso de Relixión


21 Xul, 2021

DOGRESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería, convocado pola Orde do 25 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro).

No anexo I desta resolución a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo profesorado de relixión dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do nivel educativo de educación infantil e primaria.

No anexo II desta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo profesorado de relixión dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do nivel educativo de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

A toma de posesión dos destinos obtidos neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2021 e cesarán no seu destino de procedencia o 31 de agosto dese ano.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante a persoal titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.