Comisións de servizo por SAÚDE - resolución definitiva


20 Xul, 2021

WEBResolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22.

Resolución do 20 de xullo de 2021

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal de internet da Consellería http://www.edu.xunta.gal, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que resulte competente segundo o establecido na Lei 29/1998 do 13 de xullo , reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Listado definitivo de admitidos e excluídos de primaria

Listado definitivo de admitidos e excluídos de secundaria

Listado definitivo de admitidos e excluídos de relixión