Puntuacións provisionais para as direccións e asesorias dos CEFORE e CAFI


16 Xul, 2021

WEB - Relación de puntuacións provisionais das persoas candidatas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos, convocadas pola Orde do 18 de xuño de 2021 correspondentes á Fase A do concurso (méritos e proxecto).

Resolución da relación de puntuacións provisionais Fase A

Segundo o artigo 7 da orde de convocatoria ábrese un prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día da publicación, para que poidan formular as reclamacións que estimen oportunas.

As reclamacións deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A), que se deberá identificar coa denominación "RFormación", xunto coa documentación a achegar. Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de clave Chave365 

Puntuacións provisionais Fase A