Transformación de IES en CIFP e traslado de ensinanzas


14 Xul, 2021

DOG DECRETO 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas.

Transfórmanse en centros integrados de formación profesional, incorporándose á Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia, os seguintes centros:

– Instituto de Educación Secundaria Leixa de Ferrol (15021469).

– Instituto de Educación Secundaria Fraga do Eume de Pontedeume (15025682).

– Instituto de Educación Secundaria Universidade Laboral de Culleredo (15055749).

Artigo 2. Cambio de ensinanzas

1. As ensinanzas de bacharelato do Instituto de Educación Secundaria Leixa de Ferrol (15021469) trasládanse ao Instituto de Educación Secundaria de Catabois de Ferrol (15006687).

2. As ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato do Instituto de Educación Secundaria Fragas do Eume de Pontedeume (15025682) trasládanse ao Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume (15020556).

3. Trasládase o ciclo formativo de grao superior de Educación Infantil do Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra de Ferrol (15006754) ao Centro Integrado de Formación Profesional Leixa de Ferrol (15021469).

4. Trasládase o ciclo formativo de grao superior de Ensinanzas e Animación Sociodeportiva do Instituto de Educación Secundaria Nosa Señora do Ollos Grandes de Lugo (27006541) ao Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Lugo (27006516).

Disposición adicional única. Situación do profesorado dos centros

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade determinará as necesidades e a situación do profesorado dos centros afectados por este decreto, en aplicación do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el e demais normativa de aplicación.