Resolución do concurso para a provisión de postos de DOCENTES NO EXTERIOR


19 Xun, 2021

BOEResolución do 14 de xuño de 2021, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Resolución do 19 de novembro de 2019.

Os profesores que resultaron adscritos deben realizar un curso de formación que terá lugar o día 14 de xullo, en xornada de mañá e tarde e os días 15 e 16 de xullo en xornada de mañá e comezará ás 9 horas. Este curso realizarase de forma virtual por convocatoria individualizada aos correos electrónicos aos candidatos seleccionados.

A documentación presentada polos participantes no concurso de méritos poderá ser retirada, durante o mes de outubro de 2021, no Servizo de Xestión de Persoal Docente, C/ Alcalá, 36 – 1.a planta. Para ese efecto poderán acudir persoalmente ou delegar noutra persoa, debidamente autorizada, sempre que non se interpuxo recurso polo propio interesado ou terceiros que puidesen afectarlle. Se a documentación non se retirase no prazo sinalado, entenderase que o participante renuncia á súa recuperación, decaendo, por tanto, no seu dereito a iso.

Contra esta Resolución, os interesados poderán interpoñer no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á data da súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso- administrativa, e o artigo 74.1 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, na redacción dada pola Lei Orgánica 6/1998, do 13 de xullo, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza en cuxa circunscrición se ditou o acto orixinario que se impugna, conforme ao establecido no artigo 10.1 i), en relación coa regra segunda do artigo 14.1. Así mesmo, a presente Resolución poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Madrid, 14 de xuño de 2021.– O Subsecretario de Educación e Formación Profesional