MUFACE convoca a concesión de axudas asistenciais para o ano 2021.


14 Xun, 2021

BOEResolución do 8 de xuño de 2021, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas asistenciais para o ano 2021.

1.1 Axudas para o copagamento farmacéutico. Consiste no abono dunha contía destinada a compensar o gasto derivado da participación económica na prestación farmacéutica polo mutualista xubilado, e titular viúvo ou orfo.

1.2 Resto de axudas asistenciais, que comprenderán:

a) As que se dispensen por tratamentos ou intervencións especiais, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo, cando non estean cubertos pola prestación de asistencia sanitaria.
b) As determinadas por inexistencia, perda ou insuficiencia de prestacións en supostos concretos.
c) As debidas a gastos de carácter urxente en casos de importancia extraordinaria debidamente xustificados. d) En xeral, calquera outras análogas cuxa percepción non fose regulada nas normas aplicables a este réxime especial por insuficiencia xeral de ingresos.

As solicitudes poderanse presentar a través da sede electrónica de MUFACE, na dirección https://sede. muface. gob.es/, proceso de «Solicitude de Axuda Asistencial» mediante certificado dixital recoñecido, DNI electrónico, identificación Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN. Deberá acompañarse a documentación correspondente en formato electrónico.

Así mesmo, os mutualistas tamén poderán presentar as súas solicitudes ante calquera Servizo Provincial ou Oficina Delegada de MUFACE, presencialmente ou por correo postal, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Para o que poderán utilizar o impreso normalizado dispoñible tanto nas sedes de MUFACE como a través da web www.muface.es xunto ao que deberá acompañarse a documentación pertinente.

 O prazo de presentación das solicitudes é desde o 15 de xuño ata o 15 de setembro de 2021.