OPOSICIÓNS 2020 - Correción de erros na composición dos TRIBUNAIS


15 Xun, 2021

DOG 04/06/21RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao diferentes corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo).

15/06/21 - CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso aos diferentes corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo).

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Ao tribunal nº 1 da especialidade de Inglés do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas asignáraselle o persoal aspirante pola quenda de acceso do subgrupo A1 ao A1 e o persoal opositor da quenda libre que proceda.

Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.