OPOSICIÓNS 2021 - Oferta de Emprego Público


02 Xun, 2021

DOG DECRETO 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Apróbase a oferta de emprego público correspondente aos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. (a celebrar no 2022)

O número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á taxa de reposición é de 1.372.

  • Corpo de mestres: 652.
  • Corpo de profesores de ensino secundario: 692.
  • Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 20.
  • Corpo de profesores de artes plásticas e deseño: 8.

 Prazas de promoción interna:

  • Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario: 230.
  • Acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño: 2.