OPOSICIÓNS 2020 - Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19


31 Mai, 2021

WEBPROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Á NOVA SITUACIÓN ORIXINADA POLA PANDEMIA COVID- 19 PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS DOS PROCESOS SELECTIVOS DERIVADOS DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DOCENTE DOS CORPOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN, DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

1. Finalidade e persoas destinatarias.
2. Organización loxística.
3. Normas básicas de desenvolvemento das probas.
4. Recomendacións e medidas preventivas para a protección da saúde na celebración dos exercicios do proceso selectivo.

4.1. Persoal aspirante
4.1.1. Chegada ao local de exame

4.1.2. Dentro do centro educativo ou local de exame

4.1.3. Durante a realización do exame
4.2. Persoal membros dos tribunais e persoal colaborador.

4.2.1. Durante a realización das probas
4.2.2 Limpeza e desinfección das instalacións entre probas.