Mesa Sectorial - protocolo de actuación nas oposicións 2020


21 Mai, 2021

WEBNa vindeira semana, convocarase unha Mesa Sectorial para tratar o Protocolo de actuación nas oposicións 2020 e Rogos e Preguntas.


>> Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia covid-19 para a celebración das probas dos procesos selectivos derivados das ofertas de emprego público docente dos corpos que imparten as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da comunidade autónoma de galicia.

 

As aportacións podedes envialas ao noso correo: galicia@anpe.es