CXT 2020/21 - Resolución definitiva para os corpos de PES, EOI, MÚSICA, ARTES e INSPECCIÓN


13 Mai, 2021

WEBResolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación para o 2021

Anexo I: adxudicación definitiva de secundaria

Anexo II: Expectativa de destino

Anexo III: Listaxe definitiva persoas excluídas

 

Resolución da adxudicación definitiva de secundaria

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de acordo co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Máis información en edu

LIGAZÓN a aplicación do CXT

>> Consulta de adxudicación  a NIVEL NACIONAL

>> Información Adicional do Ministerio