Resolución definitiva de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal)


12 Mai, 2021

WEB - Resolución definitiva de centros novos admitidos e centros que implementan ou renucian a 3º e 4º ESO no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22.

Resolución definitiva de centros admitidos

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no portal educativo http://www.edu.xunta.gal, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.