OPOSICIÓNS 2020 - Listas Definitivas de admitidos e excluidos nos diferentes corpos de acceso


12 Mai, 2021

WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

* Contra esta resolución o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso dereposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería deCultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación napáxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, segundo o disposto no artigo 123 e 124 daLei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso do corpo de mestres, o feito de que fgure a localidade solicitada non implica que sexa a localidade do exame. Esta determinarase na resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanospola que se fagan públicas as resolucións dos tribunais polas que se anuncian as datas, horas e lugares en quese realizará a primeira proba prevista na base décimo cuarta da convocatoria

Resolución do 12 de maio de 2021

Relación definitiva de persoal admitido (Primaria)

Relación definitiva de persoal excluído (Primaria)

Relación definitiva de persoal admitido (Secundaria)

Relación definitiva de persoal excluído (Secundaria)