FP - Estadías formativas para docentes - resolución definitiva


10 Mai, 2021

WEBResolución definitiva da comisión de selección e avaliación de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño

Resolución definitiva

Contra a presente resolución poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.