Relación definitiva de admitidos e excluidos de especialidades do corpo de MÚSICA


06 Mai, 2021

WEBResolución do 6 de maio de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidades de acordeón (401), arpa (402), frauta travesa (410),  guitarra (414), piano (433), violín (433) e linguaxe musical (460).

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso - administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso - administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Relación definitiva de persoas excluídas (Fagot)

Relación definitiva de persoas excluídas (Fundamentos de composición)

Relación definitiva persoas excluídas (Acordeón, arpa, frauta travesa, guitarra, piano, violín, linguaxe musical)

Ligazón ás LISTAS