Concurso específico de Orientación 20/21 - Resolución definitiva


22 Abr, 2021

DOGRESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2020.

O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado no anexo I desta resolución, está obrigado a desprazarse aos centros compartidos e aos centros adscritos que, se é o caso, consten incluídos nos anexos II e III da antedita orde de convocatoria.

Ademais, de conformidade coa base décimo oitava da Orde do 13 de decembro de 2020, deberá desprazarse aos centros que se poidan adscribir, segundo o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

 A toma de posesión dos destinos acadados neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2021 e o cesamento no seu destino de procedencia o 31 de agosto deste ano.

Cuarto. Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa o persoal interesado poderá formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

LIGAZÓN a aplicación do CXT