Concurso Eduemprende idea 2021 para ensinanzas de FP, deportivas ou de artes e deseño


16 Abr, 2021

DOGORDE do 7 de abril de 2021 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2021 dirixido, ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sustentadas con fondos públicos (código de procedemento ED523A).

Participantes:

1. Estar matriculado no curso 2020/21 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sustentadas con fondos públicos.

2. A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

 O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo fora inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Premiarase aos tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.