Concurso específico de Orientación 20/21 - Resolución definitiva


13 Abr, 2021

WEB - Publicación da Resolución e adxudicación definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa o persoal interesado poderá formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Ofcial de Galicia, de conformidade coestablecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo,reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa

Adxudicación definitiva

Ligazón ao CXT