Convenio entre MUFACE e SERGAS para a prestación sanitaria en zonas rurais


13 Abr, 2021

BOE Resolución do 5 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con @dicha mutualidades.

10/05/2021 - BOE Correción de erros da Resolución do 5 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas mutualidades

A Comunidade Autónoma de Galicia, a través do SERGAS, é a única entidade que dispón dos medios necesarios para a prestación, no devandito ámbito territorial, dos servizos de atención primaria que os mutualistas e demais beneficiarios das citadas Mutualidades precisen. Por tanto, de acordo coa normativa reguladora, pode completar a asistencia sanitaria a cargo das entidades de seguro de asistencia concertadas, naquelas zonas rurais nas que estas non dispoñen de medios. Por este motivo as Mutualidades subscribiron Convenios de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, con sucesivas prórrogas. O último Convenio subscrito finalizou a súa vixencia o 31 de decembro de 2020, polo que é necesario subscribir un novo Convenio co mesmo obxecto.

O Servizo Galego de Saúde, cos medios de que dispoña nos correspondentes Centros de Saúde que xestiona, prestará os servizos sanitarios que se detallan na cláusula segunda a todos os mutualistas e demais beneficiarios de MUFACE, ISFAS e MUGEJU que se atopen adscritos ás Entidades de Seguro concertadas coas citadas Mutualidades e que residan nos municipios de ata 20.000 habitantes que se relacionan nos anexos I e II. A efectos da aplicación deste Convenio, consideraranse residentes aqueles que teñan o seu domicilio nalgunha das localidades incluídas nos anexos I e II. Serán, así mesmo, usuarios destes servizos, os mutualistas e beneficiarios das citadas Mutualidades que se atopen adscritos ás Entidades de Seguro concertadas coas citadas Mutualidades e por razóns circunstanciais, atópense desprazados nos municipios de referencia.

Quedan tamén comprendidos neste Convenio a prescrición de medicamentos e demais produtos farmacéuticos nas receitas oficiais de MUFACE, a formalización dos informes que sirvan de base á declaración de Incapacidade Temporal nos modelos oficiais de cada unha das Mutualidades e a prescrición de probas ou medios de diagnóstico en volantes comúns, que deberán ser tramitados polos beneficiarios ante a súa respectiva Entidade de Seguro de Asistencia Sanitaria, na forma establecida por esta. Os talonarios de receitas e os informes proposta de Incapacidade Temporal, cando sexan necesarios, serán presentados aos facultativos que lles corresponda polos beneficiarios das Mutualidades.