Relación definitiva de admitidos e excluidos da lista de CONDUCIÓN de GRUPOS A CABALO e CUIDADOS EQUINOS


08 Abr, 2021

WEB Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso- administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

Baremo definitivo

Relación definitiva de persoas excluídas

LIGAZÓN ás LISTAS