Resumo da continuación da Mesa Sectorial - proxecto de orde de atención á diversidade e rogos


23 Mar, 2021

WEB - Resumo da continuación da Mesa Sectorial

1. PROXECTO DE ORDE, POLA QUE SE DESENVOLVE O DECRETO 229/2011, DO 7 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS QUE SE IMPARTEN AS ESINANZAS ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

4. ROGOS e PREGUNTAS