Cursos en liña do Ministerio para profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional.


12 Mar, 2021

BOE Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

Esta convocatoria non conleva gastos de formación para os beneficiarios ao realizarse en modalidade e- learning.

Prazo de presentación. Desde o día 15 de marzo de 2021 ata o día 23 de marzo de 2021.

O curso terá unha duración total de 70 (30+20+20) horas, e desenvolverase entre o 7 de abril e o 15 de xullo do ano 2021.

Requisitos

a) Ser funcionario pertencente aos corpos de Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Ensino Secundario ou Profesores Técnicos de Formación Profesional.
b) Atoparse en servizo activo no momento de formalizar a solicitude e manter dita condición durante o período de realización do curso.
c) Estar a impartir no curso 2020-21 módulos profesionais correspondentes aos títulos de Formación Profesional que dan acceso aos cursos de especialización a que se fai referencia no apartado 3.1 e que se consignan no Anexo II da presente convocatoria, coa excepción dos módulos profesionais de Formación e orientación laboral e Empresa e iniciativa emprendedora.

Solicitud. Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán solicitarlo mediante el formulario electrónico disponible por Internet en la dirección https://sede.educacion.gob.es/, que podrá ser localizado introduciendo el nombre de la convocatoria en la sección «buscar trámites»