CXT 2020/21 - Resolución provisional para os corpos de PES, EOI, MÚSICA, ARTES e INSPECCIÓN


04 Mar, 2021

WEB Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles (do 5 ao 18 de marzo) contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web. O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións. Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade:  LIGAZÓN a aplicación do CXT
As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

>> Consulta de adxudicación  a NIVEL NACIONAL

 

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Listaxe de persoas excluídas secundaria

Máis información