MUFACE - novidades na prestación por parto múltiple


02 Mar, 2021

WEBDixitalización plena e regulación de permiso por parto múltiple

Hoxe entra en vigor a nova Instrución do 26 de febreiro de 2021, relativa ao réxime de prestacións económicas nos casos de parto múltiple e asimilados, que a partir de agora convértense nas primeiras prestacións da Mutualidad tramitadas ao cento por cento como verdadeiro expediente electrónico. Os interesados deberán presentar a solicitude e a documentación pertinente a través da Sede electrónica de MUFACE https://sede. muface. gob.es/

A solicitude pode facerse coa identificación Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico.

Outra das novidades da Instrución é a regulación dos períodos de descanso por coidado do menor. Devanditos períodos serán da mesma duración para ambos os proxenitores e obrigatorias o primeiras seis semanas. Desaparece tamén a posibilidade de cesión de parte do período entre eles.

Menos trámites: Así mesmo, desde a plena entrada en vigor do R.D. 6/2019, que ampliou o permiso de paternidade a 16 semanas desde o 1 de xaneiro de 2021, simplificouse a xestión desta prestación, eliminando a documentación para achegar polo mutualista, cúmprese coa obrigación legal de non esixir documentos ao interesado que xa obren en poder da administración, e a única documentación a presentar será a relativa ao nacemento ou adopción e, no seu caso, os certificados de discapacidade.

Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples

Subsidio especial en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples