Relación provisional de persoas admitidas e excluidas da lista de procesos sanitarios


28 Xan, 2021

WEB - Resolución do 28 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que seaproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedementopara a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo deprofesores de ensino secundario, especialidade de procesos sanitarios (590118)

Resolución provisional.

De acordo co disposto na base sexta da convocatoria pola que se acordou a apertura do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, as persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas seleccionadas, non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet.

Relación provisional de persoas excluídas.

LIGAZÓN ás LISTAS