MUFACE - información sobre campaña integral de vacinación Covid-19


30 Dec, 2020

WEBCAMPAÑA INTEGRAL DE VACINACIÓN COVID 19  para Funcionarios.

A campaña de vacinación de prevención e abordaxe polo Covid 19 é un gran reto para o Sistema Nacional de Saúde.

As vacinas son de adquisición centralizada, así que son proporcionadas polo Goberno e a súa administración corresponderá en todo caso aos centros hospitalarios ou de atención primaria dos Servizos Públicos de Saúde, por tratarse de loita epidemiolóxica, no ámbito dunha emerxencia internacional. De acordo con iso, todos os mutualistas han de ser vacinados ao amparo desta campaña, polo sistema público de saúde, indpendientemente da súa adscrición pública ou concertada.

A finalidade da vacinación é previr que as persoas vacinadas contraian a enfermidade e, en caso de contraela, diminuír a gravidade e mortalidade da mesma e poder chegar a controlar a epidemia mediante o aumento da poboación que por medio da vacinación pode quedar inmunizada fronte á mesma. Tendo en conta que as vacinas estarán inicialmente dispoñibles nunha cantidade limitada e que irá aumentando dunha maneira progresiva, é indispensable establecer unha priorización dos grupos de poboación que serán obxecto de vacinación nas diferentes etapas ou fases. Mesmo cando a dispoñibilidade sexa maior, a imposibilidade de vacinar a toda a poboación nun prazo de tempo reducido obriga a establecer unha priorización na vacinación.

Con base na valoración realizada, os grupos de poboación a vacinar por orde de prioridade na primeira etapa, en que hai unha dispoñibilidade limitada de vacinas, son as persoas máis vulnerables así como ao persoal sanitario. Como xa se indicou a vacinación a todos os mutualistas está garantida, despois de que son cidadáns protexidos polo sistema de saúde pública Residentes e persoal sanitario e sociosanitario que traballa en residencias de persoas maiores e de atención a grandes dependentes. 

Os mutualistas serán vacinados ao amparo da estratexia nacional de vacinación, e dos pormenores das liñas mestras darase información nesta web, así como nas distintas canles informativas da Mutualidade, a medida que se vaia recibindo das comunidades autónomas e do Ministerio de Sanidade.

Se se desexa información oficial sobre a Estratexia de Vacinación do Ministerio de Sanidade, está nesta ligazón  www.vacunacovid.gob.es, do Goberno de España.