FP - Convalidación de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional


30 Dec, 2020

BOEReal Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen convalidacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e modifícase o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.

O sistema de convalidacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo está actualmente regulado por unha serie de Ordes Ministeriais. Esta dispersión normativa dificulta a aplicación de criterios homoxéneos nos procedementos de convalidación, o que fai necesario a aprobación do presente real decreto.

1. Este real decreto será de aplicación á convalidación de:  

a) Módulos profesionais incluídos en títulos de Formación Profesional, de grao medio ou de grao superior, derivados da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, segundo recóllese no Anexo I.
b) Módulos profesionais incluídos nun título de Formación Profesional de grao medio ou de grao superior, derivado da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, cando se achegan módulos profesionais incluídos nun título de Formación Profesional derivado da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, segundo recóllese no Anexo II.
c) Módulos profesionais incluídos en diferentes títulos de Formación Profesional, de grao medio ou de grao superior, sendo ambos os títulos derivados da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, segundo recóllese no Anexo III.

d) Módulos profesionais incluídos nun título de Formación Profesional de grao superior, derivado ben da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, ben da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, cando se achegan estudos universitarios.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación deste real decreto as convalidacións entre os módulos profesionais de Formación Profesional Básica, fóra das condicións e os procedementos aplicables, que serán os indicados no presente real decreto.

a) Os módulos profesionais de Formación Profesional Básica que teñan asignados diferentes códigos e posúan idénticas denominacións, serán obxecto de convalidación con independencia do ciclo formativo ao que pertenzan.
b) As convalidaciones establecidas no artigo do 19 do Real Decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da Formación Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, resolveranse nos termos indicados no parágrafo anterior deste apartado.