Relación provisional de persoas admitidas e excluidas da lista de RELIXIÓN CATÓLICA SECUNDARIA


23 Dec, 2020

WEB - Resolución do 23 de decembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. (702400) (código de procedemento ED003A)

Resolución provisional

De acordo co disposto na base sétima da convocatoria pola que se acordou a apertura do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, as persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet. 

Tal e como se indica na dita base sexta a presentación das alegacións e documentación que proceda deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia  (ENLACE)  na que está dispoñible o modelo de “emenda ao requirimento”. Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través deste procedemento.

Baremo provisional

Relación provisional de persoas excluídas

LIGAZÓN ás LISTAS