Resolución definitiva dos proxectos para o Plan Proxecta


02 Dec, 2020

WEB - Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2020/21

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadaspoderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería deEducación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partirdo día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo odisposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedementoadministrativo común das administracións públicas

Resolución definitiva