ANPE solicita aclaracións sobre a futura extinción do corpo de PTFP


01 Dec, 2020

WEB - ANPE demanda mais concreción con respecto á disposición adicional undécima na que se recolle a extinción do corpo de profesorado técnico de FP publicada no Boletín Oficial do Senado o 25 de novembro.

A disposición adicional undécima recolle:

"Disposición adicional undécima. Profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

1. Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa vigente.

2. El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen.

3. Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional. Estos profesores mantendrán su especialidad y la atribución docente reconocida por la normativa vigente".

Dende ANPE solicitamos aclaracións con respecto a extinción do profesorado técnico de FP ante esta publicación de última hora, sen previa negociación cos representantes do profesorado e con toda unha problemática por desenvolver que non se aclara neses tres parágrafos tales como:

- Que se vai a facer con aqueles docentes do corpo de profesores técnicos de FP que en vigor desta Lei, non teñan o título de Grao ou equivalente, se o obteñen posteriormente? Non  se lles permitirá ingresar no corpo de profesores de ensino secundario?

- Que se fará co persoal interino e substituto que está en listas?

- Que vai ocurrir coas familias profesionais que polas súas características non son impartidas por profesorado con titulación universitaria específica tales como Imaxe Persoal, Madeira e Moble, Hostelería e Turismo..?

Desde ANPE seguiremos a defender que se integren todos os corpos docentes no grupo funcionarial A1, sen olvidar aos corpos docentes que ainda seguirían encadrados no grupo A2 como son o corpo de mestres (0597) e o de mestres de taller (0596) que imparten docencia igualmente e posúen o título de Grao ou equivalente.