Relación provisional de persoal admitido e excluido da lista de FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN


26 Nov, 2020

WEB - Resolución do 26 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, a especialidade de fundamentos de composición (594412).

Resolución provisional

De acordo co disposto na base sexta da convocatoria pola que se acordou a apertura doprocedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, as persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas seleccionadas, non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación eUniversidade, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet.

Non se admitirán as alegacións formuladas por correo electrónico

Relación provisional de persoas excluídas

LIGAZÓN ás LISTAS