Relación Definitiva de persoal admitido e excluido da lista de PATRONAXE e CONFECCIÓN


12 Nov, 2020

WEB - Resolución do 12 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedementopara a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo deprofesores técnicos de formación profesional, especialidade de patronaxe e confección(591217)

Resolución definitiva admitidos.

LIGAZÓN ás Listas

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

Relación definitiva de persoas excluídas.