Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia


20 Out, 2020

WEBResolución provisional de centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21.

Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución neste portal educativo, para realizar reclamacións ou renuncias.

Resolución provisional de centros admitidos e excluídos

O procedemento para realizar reclamacións ou renuncias dirixirase á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A), xunto coa do- cumentación xustificativa. Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).