Normas procedimentais para todos os Concursos Xerais de Traslados de ámbito estatal


09 Out, 2020

BOE Orde EFP/942/2020, do 5 de outubro, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante o curso 2020/2021, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

O Real Decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece, no seu artigo 7, que con carácter bienal as Administracións educativas convocarán concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder á provisión das prazas ou postos vacantes que determinen. Celebrados os últimos concursos de ámbito estatal no curso 2018/2019, procede realizar de novo no presente curso a convocatoria dos mesmos conforme á regulación establecida na devandita norma.

- O prazo de presentación de instancias de participación para todos os concursos de traslados de ámbito estatal que deben convocarse durante o curso 2020/2021 será desde o 5 ao 26 de novembro de 2020, ambos inclusive.

- As Administracións educativas deberán determinar as vacantes provisionais e definitivas dos centros e/ou postos correspondentes ao seu ámbito de xestión con anterioridade a:

Vacantes provisionais: Antes da resolución da adxudicación provisional.

Vacantes definitivas: Antes da resolución da adxudicación definitiva.

- No caso de que se producisen empates nas puntuacións totais entre dúas ou máis participantes que exercesen o dereito preferente a un mesmo centro, utilizarase como primeiro criterio de desempate o maior tempo de servizos efectivos como funcionario de carreira no centro e, de resultar necesario, os demais criterios previstos na orde.

- Os destinos adxudicados na resolución definitiva son irrenunciables.