Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos


30 Set, 2020

WEB - Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos  Publicada polo Ministerio de Sanidade.

 

Definición de caso sospeitoso: calquera alumno ou traballador do centro cun cadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de calquera gravidade que cursa, entre outros, con febre, tose ou sensación de falta de aire. Outros síntomas como a odinofagia, anosmia, ageusia, dores musculares, diarreas, dor torácica ou cefaleas, entre outros, poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS- CoV-2 segundo criterio clínico.

Aquelas persoas que teñan síntomas compatibles con COVID-195, sexan parte do alumnado, profesorado ou outro persoal, así como aquelas persoas que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, non deben acudir ao centro educativo.

Redución da corentena a 10 días