Modificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa ARCO


28 Set, 2020

WEBModificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa Arco 2020/21

...modificar o derradeiro parágrafo do apartado cuarto da Resolución, Destinatarios e obxecto de cada liña, que queda redactado como segue:

Todas as liñas desenvolveranse en horario lectivo, na aula ordinaria e/ou fóra desta. No caso de desenvolverse fóra da aula ordinaria deberase cumprir a normativa vixente ao respecto. Con todo, cara o curso 2020/21 terase en conta a previsión dos posibles escenarios que se puideran dar en función da situación sanitaria (actividade lectiva presencial, semipresencial e/ ou posibles períodos de confinamento) que permitan organizar e desenvolvelas adaptadas a cada escenario.

Dada a modificación deste apartado, amplíase o prazo de solicitude da Iniciativa ARCO ata o mércores 30 de setembro, incluído.

Así mesmo, no apartado Quinto da Resolución, Dotación das liñas, e co fin de proporcionar a mellor atención posible ao alumnado que precisa apoio para o desenvolvemento das competencias clave, increméntase o número de docentes destinados ás Liñas 1, 2 e 3:

Liña 1: 460 docentes a media xornada.

Liña 2: 244 docentes a media xornada.

Liña 3: 244 docentes a media xornada.