CADP 2020 - Adxudicación definitiva de destinos dos corpos de SECUNDARIA


18 Set, 2020

WEB - Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/2021 ao persoal dos corpos de secundaria que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Adxudicación definitiva alfabética (secundaria)

Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (secundaria)

Resolución definitiva (secundaria)

Relación de vacantes non adxudicadas no CADP 2020-2021

Instrucións de toma de posesión do persoal docente adxudicación definitiva CADP Secundaria

Importante: Calquera reclamación deberá dirixirse ao mail persoal.secundaria@edu.xunta.es deixando un móbil de contacto onde se poñerán en contacto cos/as reclamantes.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado contencioso- administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa