ANPE solicita por escrito á Consellería o cumprimento de todas as medidas hixiénico-sanitarias


04 Set, 2020

NP - ANPE ESIXE QUE SE CUMPRAN TODAS AS MEDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS, DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E O INCREMENTO DE PERSOAL DOCENTE PARA UNHA VOLTA SEGURA ÁS AULAS.

Ante a apertura inminente dos centros educativos, seguimos sumidos nunha gran incerteza. Na maioría das Comunidades Autónomas estanse concretando e ultimando medidas nestas semanas. Algunhas Comunidades decidiron adiar o inicio da actividade lectiva para poder implantar ditas medidas.

A reunión dos ministros de Sanidade e Educación e Formación Profesional cos conselleiros de Educación os últimos días de agosto, chegaron tarde. Unha reunión onde so se estableceron medidas sanitarias e de distanciamento social sen abordar medidas organizativas e académicas. Esta falta de planificación das administracións educativas provocou que moitas comunidades adíen o inicio do curso escolar para concretar medidas, a marcha forzada, e poder aplicalas en cada centro.

Dende ANPE levamos moito tempo esixindo un regreso seguro ás aulas. Para iso é fundamental cumprir e aplicar as medidas de seguridade e hixiene que as autoridades sanitarias estableceron en espazos públicos e privados, que tamén requirimos que se apliquen en todos os centros educativos. É importante que se establezan protocolos de actuación claros e se proporcione aos centros os recursos necesarios para calquera dos escenarios posibles: educación presencial, mixta ou a distancia.

Dende ANPE propoñemos as seguintes medidas concretas:

 • Que os grupos de convivencia estables ou "aulas burbullas" están formados polo menor número de alumnos. Nestes grupos, ademais de contar co profesorado titor, deberán impartir docentes especialistas correspondentes e indispensables para ese grupo. Mantendo sempre unha distancia de seguridade e usando a máscara.
 • No resto dos grupos-aula, a ratio máxima debe ser en función das dimensións da aula ou espazo que se usa como aula, mantendo a distancia interpersoal de 1,5 metros. A redución de alumnos por aula tamén é importante por motivos pedagóxicos como apostar por un ensino máis individualizado que axude a compensar posibles déficits de aprendizaxe do ano pasado.
 • En canto ás aulas nas que se adopte a modalidade de semipresencialidade, ANPE solicita que a redución das horas de docencia presencial sexa proporcional en todas as áreas e materias, de xeito que todas manteñan o seu peso específico no currículo. É esencial que as Administracións educativas elaboren instrucións mínimas que regulen esta modalidade e as condicións de traballo do profesorado.
 • Ante un posible escenario de peche de aulas ou centros, é esencial especificar e aplicar os plans e / ou as medidas de dixitalización dos centros educativos. Para ANPE, estes plans deben incluír as seguintes medidas esenciais:
  • A subministración de medios informáticos e de conectividade
  • Plataformas dixitais que permitan clases en liña e con contido dixital.
  • Formación para docentes e alumnos.
  • As instrucións mínimas que regulen esta modalidade, as adaptacións curriculares e as condicións de traballo do profesorado.
  •  Que a administración educativa proporcione aos centros educativos os recursos materiais necesarios para a seguridade e a hixiene (máscaras, hidroalcois, pantallas, etc.). - O responsable dos aspectos relacionados co COVID nos centros debe ser enfermeir@ escolar para que poida actuar de forma presencial e inmediata nun centro tamén cando se detecte un caso de alumnos ou profesores que presentan síntomas compatibles co COVID- 19 e poder facer a proba de inmediato e aplicar as medidas necesarias para deter a propagación do virus.
  • Profesores considerados vulnerables a COVID-19, abondará con presentar un informe médico para ser substituído inmediatamente. E mentres que estes profesores non teñan un dictamen sobre a súa situación, non deben incorporarse aos centros educativos para non poñer en risco a súa saúde.

Dende ANPE esiximos un regreso seguro ás aulas. Todos os centros deben contar cos docentes necesarios e a aplicación de todas as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias de cada territorio.

Dende ANPE seguiremos en contacto con todos os centros educativos para garantir que a volta ás aulas se realice de conformidade con todos os protocolos e medidas de seguridade e hixiene. No caso de que non sexa así, ANPE emprenderá todas as accións legais que considere oportunas para preservar a saúde do profesorado e do alumnado e, por extensión, da sociedade en xeral.

ESCRITO presentado por rexistro