Novo curso - Adscrición funcional (elección de grupos e horarios) e Xornada Laboral


31 Ago, 2020

WEBBoletín Resumo da normativa sobre ADSCRICIÓN FUNCIONAL E XORNADA LABORAL do PROFESORADO GALEGO  cos seguintes puntos:

1. Aprobación dos criterios pedagóxicos para a elaboración do horario do alumnado.

2. Distribución de áreas, materias, cursos, módulos e quendas entre o persoal.

3. Elaboración de horarios do alumnado e do profesorado.

4. Criterios para a distribución de grupos.

5. Orde de elección.

6. Adscrición funcional en infanti el primaria.

7. Competencias e reclamacións.

8. Grupos Abalar e Bilingües.

9. NORMATIVA

 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)

OUTRA DOCUMENTACIÓN: Regulamentos Orgánicos dos Centros 

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (ROC). (DOG 21/10/96)      
 • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 02/09/97)
 • Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/1999) 
 • Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/2000) 
 • Decreto 324/1996 - ROC: Regulamento Orgánico dos IES (DOG do 09/08/96) 
 •  Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 
 • ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (ROC dos CIFP)  (DOG 08/08/2011)
 • Regulamento Orgánico das Ensinanzas de Idiomas ROC EOI (DOG 18/8/11)  
 • Regulamento Orgánico das Ensinanzas de Música ROC CMUS (DOG 18/8/11)
 • Regulamento Orgánico das Escolas de Arte ROC EEAA (DOG 18/8/11