Crédito do Ministerio ás comunidades autonómas para desenvolver o Programa PROA


13 Ago, 2020

BOE - Resolución do 31 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de xullo de 2020, polo que se formalizan os criterios de distribución ás Comunidades Autónomas, aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante do crédito destinado no ano 2020 ao Programa de cooperación territorial para a orientación, avance e enriquecemento educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 provocada pola pandemia do COVID-19: #PROA+ (20-21). 

O Programa para a orientación, avance e enriquecemento educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 provocada pola pandemia do COVID-19: #PROA+ (20-21) ten como eixo fundamental poñer en marcha un programa de cooperación territorial, como mecanismo de axuda financeira, fortalecemento institucional e formativo aos centros, a través das Administracións educativas competentes, para apoiar e fortalecer as súas actuacións nas condicións especiais do curso 2020-21.

O mesmo aliñarase coas políticas autonómicas de loita contra a fenda dixital, o abandono temperán, a promoción do éxito escolar, e as políticas sociais e de infancia que neutralizan os efectos limitadores e excluíntes da pobreza infantil nas oportunidades vitais de nenos e adolescentes.

Dirixido a centros financiados con fondos públicos ao longo do curso 2020-21, con especial atención aos que mostren indicadores máis altos de pobreza educativa (atraso educativo significativo, desconexión da escola, altos índices de repetición e absentismo, baixas taxas de idoneidade, risco de fracaso escolar e de abandono temperán) agravada durante a suspensión do período lectivo presencial no curso 19-20 e que compartan as recomendacións do Consello da Unión Europea en materia de inclusión educativa.

O anexo II da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril especifica as accións necesarias para preparar o próximo curso 2020-2021 e no seu punto (a) sinala que «as Administracións educativas, os centros e o profesorado organizarán plans de adaptación do currículo e das actividades educativas para o próximo curso, con obxecto de permitir o avance de todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados. Devanditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais avaliacións iniciais diagnósticas que puidesen realizarse».

As Administracións educativas axudarán aos centros con maior necesidade de apoio, a adaptar o seu Proxecto Educativo ás condicións do curso 2020-21. No devandito proxecto o centro definirá as actuacións que necesita acometer e comprométese a poñer en marcha, para poder mellorar o benestar e as aprendizaxes do seu alumnado no escenario do curso 2020-21.

Devanditos compromisos canalizaranse a través dun contrato-programa (ou fórmula similar).

O Programa #PROA+ contempla un catálogo de actuacións, elexibles por cada centro en función dos seus obxectivos, características, necesidades e posibilidades no curso 20-21.

I. Adecuación do Proxecto Educativo do centro ás necesidades do curso 2020-21: atención á acollida, o vínculo escolar e as transicións entre etapas; adaptación da programación curricular e impulso á renovación pedagóxica inclusiva.

II. Impulso ás competencias docentes e orientadoras máis necesarias (axuste do Plan Formativo do centro), en coordinación cos servizos ou redes de formación da Comunidade Autónoma.

III. Plan de acompañamento, motivación e reforzo escolar personalizado para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

IV. Impulso á implicación e colaboración das familias e da contorna comunitaria co Proxecto Educativo do centro para o curso 2020-21.