Modificación de unidades e postos de traballo docentes nos niveis de infantil, primaria e especial


12 Ago, 2020

DOGORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprimir os centros docentes que se relacionan no anexo III desta orde:

A Coruña Brión 15019554 EEI da Luaña

A Coruña A Laracha 15019621 EEI de Comiáns

Artigo 3. Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro, incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderaos solicitar o profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o mes de setembro de 2019 e terán efectos do día primeiro do mesmo mes.