OPOSICIÓNS 2019 - Nomeamento como Funcionarios de Carreira


29 Xul, 2020

BOEOrde EFP/716/2020, do 22 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019.

Primeiro. Nomear funcionarios de carreira dos corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019, que aparecen relacionados no anexo a esta Orde, con indicación do número de Rexistro de Persoal, especialidade e puntuación que lles corresponde.

Segundo. Os nomeados a través da presente orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira dos Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores Técnicos de Formación Profesional, con efectos do 1 de setembro de 2020.

A presente orde poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Así mesmo, contra esta orde, que é definitiva na vía administrativa, cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso- Administrativo da Audiencia Nacional, conforme ao establecido no artigo 11.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, e artigo 66 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, na redacción dada pola Lei Orgánica 6/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á data da súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46.1 da citada Lei 29/1998.