Comisións de servizos por CONCILIACIÓN FAMILIAR - resolución definitiva


27 Xul, 2020

WEB - Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2020-21

Resolución provisional

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal de internet da Consellería http://www.edu.xunta.gal, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que resulte competente segundo o establecido na Lei 29/1998 do 13 de xullo , reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Listado definitivo admitidos primaria

Listado definitivo admitidos secundaria

Listado definitivo relixión

Listado definitivo excluídos primaria

Listado definitivo excluídos secundaria