OPOSICIÓNS CÁTEDRAS Música 2018 - Estimado recurso administrativo


27 Xul, 2020

BOE Orde EFP/701/2020, do 17 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, por estimación de recurso administrativo, noméase funcionario de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas a don Pablo Guillermo Ruibal Armesto.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, por Orde do 20 de marzo de 2018 («Diario Oficial de Galicia» do 16 de abril), convoca o procedemento selectivo de acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas aos ensinos superiores de música.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, por estimación de recurso de alzada interposto por don Pablo Guillermo Ruibal Armesto, publica a Resolución do 11 de outubro de 2019 («Diario Oficial de Galicia» do 24) que modifica a Resolución do 4 de setembro de 2018 («Diario Oficial de Galicia» do 18), pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o proceso selectivo de acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. Dita Resolución dispón incluír a don Pablo Guillermo Ruibal Armesto entre o persoal seleccionado e resolve o expediente selectivo en relación ao mesmo.

Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, especialidad de Historia de la Música, a don Pablo Guillermo Ruibal Armesto, con Número de Registro de Personal *****125824 A0593, Documento Nacional de Identidad ****1258 y una puntuación de 6,2191.

O señor Ruibal Armesto considerarase ingresado como funcionario de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, con efectos do 1 de setembro de 2019.

A presente orde poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e #ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.