MUFACE - Convocatoria de axudas de protección sociosanitaria


15 Xul, 2020

BOEResolución do 7 de xullo de 2020, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2020.

1.1 Solicitude de continuidade das axudas concedidas na convocatoria inmediatamente anterior do Programa para facilitar a autonomía persoal na modalidade de mantemento e potenciación da capacidade residual e do Programa de atención a enfermos celiacos a que se refiren os epígrafes 3.1 e 7 da Resolución do 9 de abril de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado. Estas solicitudes de continuidade teñen como finalidade permitir a concesión en 2020 das mesmas axudas económicas concedidas na convocatoria anterior aos beneficiarios das mesmas, sempre que se manteñan os requisitos.

1.2 Programa para facilitar a autonomía persoal, coas seguintes modalidades:

a) Axudas para tratamentos terapéuticos e programas para a adquisición de habilidades ou destrezas, dirixidos ao mantemento e potenciación da capacidade residual.

b) Axudas para a eliminación de barreiras arquitectónicas no domicilio habitual así como nas zonas comúns comunitarias na proporción que lle corresponda segundo coeficiente catastral e sempre que resida nel polo menos durante 183 días ao ano. En ningún caso considerarase domicilio habitual a estancia en residencias ou centros asistenciais.
c) Axudas para a adquisición ou utilización de medios ou axudas técnicas, entendendo por tales os aparellos ou utensilios deseñados para solucionar as dificultades que a persoa con discapacidade ou dependencia puidese atopar na realización das actividades da vida diaria.

1.3 Programa de axudas para atender os gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos que requiran a permanencia do paciente en ambiente controlado en hospitais, centros ou unidades psiquiátricas recoñecidas oficialmente pola Administración Pública competente. Devandito internamento poderá ser a tempo completo (24 horas) ou en estancias diúrnas.

1.4 Programa de axudas para tratamentos e terapias dirixidas a persoas drogodependentes en centros ou con terapeutas especializados. Tanto os centros como os terapeutas, no seu caso, deberán estar recoñecidos pola Administración Pública competente ou estar rexistrados na mesma.

1.5 Programa de axudas dirixidas ao financiamento dos gastos orixinados por estancias temporais en residencias asistidas ou centros de día e de noite durante os períodos de convalecencia con perda transitoria de autonomía, coas seguintes modalidades:

a) Axudas para estancia en residencias asistidas.
b) Axudas para asistencia a centros de día e de noite. As residencias e os centros de día e de noite deberán estar recoñecidos oficialmente para prestar servizos continuados de carácter psicosocial e sanitario.

1.6 Programa de axudas destinado a financiar a compra de alimentos elaborados, tratados ou preparados especialmente para responder as necesidades particulares dos enfermos celiacos.

1.7 Programa de axudas para enfermos oncolóxicos destinadas a sufragar os gastos que como consecuencia do tratamento prescrito fagan necesario a compra de próteses capilares ou suxeitadores postmastectomía.

1.8 Programa de prolongación, en determinados supostos, dos efectos das axudas concedidas ao amparo do disposto no epígrafe 9 da Resolución do 9 de abril de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2019.