Relación definitiva das listas de interinidades de PES e PTFP de NAVEGACIÓN e INSTALACIÓNS MARIÑAS...


18 Xun, 2020

WEB - Resolución do 18 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario (590), especialidade de navegación e instalacións mariñas (109), de sistemas electrónicos (124), de sistemas electrotécnicos e automáticos (125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional (591), especialidade de equipos electrónicos (202), de instalacións electrotécnicas (206), de máquinas, servizos e produción (210), mecanizado e mantemento de máquinas (211) e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214).

 

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súapublicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos deacordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comúndas administracións públicas ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dousmeses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexacompetente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Relación definitiva de persoas excluídas

ACCESO ás LISTAS de substitución